על מי נופל נטל השכנוע כשיש פגם בצוואה – עורך דין מומחה לצוואות מסביר על נטל הראיה בצוואה | המדריך המלא על כל זכות המגיעה לכם | כל השאלות וכל התשובות

עו

צוואה שאין בה פגם צורני החזקה היא שמדובר בצוואה תקינה לחלוטין וכל מי שטוען אחרת עליו הראיה.

"מן הראוי להדגיש כי היום עומדת צוואתו של אדם שאינה לוקה בפגם שבצורה בחזקת כשרות והמתנגד לקיומה עליו הראיה".

על כלל זה חזר בית המשפט העליון בע"א שטרק נ' מדינת ישראל (3) 227, 233 (1987):

"בצוואה לא היה כל פגם בצורה או כל פגם אחר הפוסל את תוקפה מבחינת צורת עריכתה החיצונית. נטל ההוכחה בדבר קיום פגמים בצוואה – רבץ על המערערת שהתנגדה לקיום הצוואה".

גם למשל בעניין פגם בנוגע להצהרת המצווה בפני עדים נקבע בהלכת צוקר כי בהעדר טענה לקיום פגם בצוואה לרבות פגם בנוגע להצהרת המצווה בפני עדים, אין צורך להעיד את העדים שהמנוח "הצהיר בפניהם עובר לחתימתו שזו צוואתו" .

לעומת זאת, כל מסבירה עוד לענייני צוואות רחל שחר, במצב בו קיים פגם צורני או חסר בצוואה  כי אז נטל הבאת הראיה המוכיחה כי הצוואה כשירה מוטל על המבקש קיומה

הוראת סעיף 25 לחוק הירושה דורשת כי על מבקש קיום הצוואה לשכנע את בית המשפט כי למרות קיומו של פגם או חסר שנפל בצוואה הרי יש לקיימה ובתנאי כי לא היה לבית המשפט ספק כי היא משקפת את רצונו החופשי והאמיתי של המצווה.

 עו"ד לענייני צוואות מסבירה איך וכיצד מרימים נטלים אלה ומשכנעים באמיתות הצוואה?

קודם כל צריך לזכור כי כלל בסיסי בחוק הירושה הוא כי  "מצווה לקיים דברי המת" המטיל על המתנגד לקיום הצוואה להראות כי היא פגומה. השופט חיים כהן ביטא גישה זו בע"א בריל נ' היועץ המשפטי לממשלה "לא הצורה עיקר אלא התוכן, לא הקנקן אלא מה שיש בו, וכמו דיני היושר מימי עולם, כך המחוקק דנן מביט את כוונת העושה ולא אל צורת המעשה".

כאשר קיים פגם צורני בצוואה, כפי המקרה שלפנינו, נטל השכנוע עובר אל מבקש הקיום בהתאם להוראת סעיף 25 לחוק הירושה, הן לעניין אותו פגם, והן לעניין היעדרה של השפעה בלתי הוגנת ואי נטילת חלק בעריכת הצוואה.

ומה היא מידת השכנוע הנדרשת מהמבקש צו קיום צוואה  למרות הפגם?

בפסיקת בית המשפט העליון, שקדמה לתיקון תשס"ד לחוק הירושה נפסק שנדרשת "וודאות מוחלטת, ללא שום ספק, באמיתותה של הצוואה…עד שיהיה ביטחון מלא כי המסמך על כל חלקיו, המוגש כצוואה, הוא אמיתי, וכל ספק בעניין פועל לרעתו (של מבקש קיום הצוואה), ומונע את קיום המסמך כצוואה" ע"א 564/71 אדלר נ' נשר.

כך העידו העדים לצוואה בפני בית המשפט:

"אני הח"מ ס' בעל ת"ז שמספרה… לאחר שהוזהרתי ….

אני עו"ד במקצועי.

ביום 24/11/09 הגעתי אני ועו"ד ב' לביתה של גב' ג', כדי להיות עד לצוואתה של גב' ג' ע' ואשר זיהיתי אותה לפי ת.ז.
עו"ד ב' התחיל לקרוא לה את הצוואה ואף היה מסביר לה את תוכן הצוואה בלשון עממית כדי לוודא כי היא מבינה כל מילה, ולאחר שסיים לקרוא ולהסביר את תוכן הצוואה, הנ"ל חתמה בפנינו אני ועו"ד ב' על הצוואה המצ"ב.

אומנם כתוב בנוסח הצוואה כי הנ"ל קראה את הצוואה בעצמה, אך למעשה עו"ד ב' הקריא את הצוואה בקול רם וגב' ג' הבינה כל מילה, רק לאחר מכן גב' ג' חתמה בפני ובפני עו"ד ב', ואני ועו"ד ב' חתמנו על הצוואה, עו"ד ב' תחילה ואני.

לאחר מכן, הוא חתם בפניי ואני חתמתי בפניו.

מתוכן השיחה בינינו לבין גב' ג' נוכחתי לדעתי כי הנ"ל במלא הכרתה, מבינה את מהות הצוואה, למי היא מצווה את רכושה, ממה מורכב רכושה וכו'.

הנני מאשר בזה כי ביום 1.2.13 הופיע בפני…."

 

"אני הח"מ ח' ב' בעל ת.ז. שמספרה… מצהיר בזאת בכתב, כדלקמן:

אני עורך דין במקצועי.

נדרשתי ע"י גב' ג' ע' (ז"ל) להכין לה צוואה בה ביקשה להוריש את כל זכויותיה בחלקת האדמה מס' 00 גוש 00000 מאדמות חיפה וכן הבניין הבנוי על החלקה הנ"ל, לשם כך נפגשתי עם גב' ג' בביתה ברחוב_ חיפה, שמעתי ממנה את מבוקשה והכנתי במשרדי את הצוואה כפי שביקשה, צוואה ששיקפה את רצונה החופשי.

לאחר מכן, וביום 24.11.09 הגעתי אני ועו"ד ס' לביתה של גב' ג', קראתי לה את הצוואה ותוך כדי אפילו אמרה לי "אין צורך לקרא אני יודעת מה אני עושה", בכל זאת הבהרתי לה כי החוק מחייב אותי לוודא כי היא מבינה כל מילה, המשכתי לקרא את הצוואה עד תום, לאחר שסיימתי, הנ"ל חתמה בפנינו אני ועו"ד ס' על הצוואה המצ"ב.

יש לציין כי כאשר הכנתי את נוסח הצוואה לא ידעתי כי גב' ג' אינה קוראת לכן צויין בנוסח הצוואה כי הנ"ל קראה את הצוואה בעצמה, למעשה אני קראתי את הצוואה בעצמי בקול רם הקראתי לה את הצוואה) וגב' ג' הבינה כל מילה ואני בתורי למרות שהקראתי לה את הצוואה הבהרתי לה בלשון עממית את תוכן הצוואה, רק לאחר מכן גב' ג' חתמה בפני ובפני עו"ד ס', ואני ועו"ד ס' חתמנו על הצוואה, אני תחילה ועו"ד ע' לאחריי ועשה זאת בפניי ואני בפניו.

מתוכן השיחה ביני לבין גב' ג' נוכחתי לדעת כי הנ"ל במלא הכרתה, מבינה את מהות הצוואה, למי היא מצווה את רכושה, ממה מורכב רכושה וכו'.

 

עורך דין לענייני צוואות מסביר כי אם המנוחה אינה יודעת קרוא וכתוב והדבר אינו מצויין מפורשות בצוואתה זה יכול להביא בנסיבות מסויימות לכך שבית המשפט ישקול את פסילת הצוואה כולה:

בית המשפט קובע כי עדי הקיום לצוואה הם היחידים שהיה באפשרותם להבהיר את הטעון הבהרה, ולשכנע את בית המשפט באמיתות הצוואה, וכי היא משקפת את רצון המנוחה. אלא, שכאמור, עדותם רק העצימה את אי הבהירות ואת סימני השאלה והספקות שעלו ממכלול הנסיבות.

"מאותן עדויות לא ניתן היה להציל גרסה ברורה וקוהרנטית באשר לרצון המנוחה ומה היה מבוקשה: האם לערוך צוואה; האם להעביר עוד בחייה את נכס המקרקעין ובעיקר הבית הבנוי על המקרקעין; האם ביקשה למכור אותו ולקבל תמורתו; האם ביקשה להקנותו למשיב ללא תמורה או בתמורה. כל השאלות האלו לא קיבלו מענה משכנע, ולאורן ניסיון להתחקות אחר רצון המנוחה סופו היה כישלון".

במקרה של פגם בצוואה בית המשפט בוחן כל מקרה ומקרה שלפניו בהתאם למכלול הנסיבות והנתונים, ואין להתייחס לכל פגם, תהיה או ספק, בתור מי שיש לבחון אותו במנותק מאחרים. בית המשפט בוחן את התמונה הכוללת העולה מהעדויות השונות, ומנסיבות עריכת הצוואה, יחד עם מסמכים נוספים, ומסיק מהם מסקנות בדבר תוקף הצוואה.

בית המשפט קובע לבסוף כי לנוכח אי הבהירות בין כל המסמכים שבפניו אין בידיו  לקבוע כי בהתאם לאמור בצוואתה המאוחרת של המנוחה, קם וניצב לפנינו רצונה האמיתי. על כן הורה על בטלות צוואתה האחרונה של המנוחה.

צריכים ייעוץ דיסקרטי על ידי עורך דין לענייני צוואות  ייעוץ משפטי ראשוני ללא עלות וללא התחייבות

מכיוון שפנייה לייעוץ משפטי היא קריטית במשרד קו חם לפניות

03-7949755

וכן להרחבה בנושא טפסים לצוואה נוטריונית וכל סוגי הטפסים.

על מה עברנו במאמר זה
Recommended Firm Logo
עו
לקבלת ייעוץ פרטני דיסקרטי - השאירו פרטים, או חייגו למספר:
03-7949755
Picture of עורכת דין ונוטריון רחל (רייצ'ל) שחר
עורכת דין ונוטריון רחל (רייצ'ל) שחר

עו"ד למשפחה לירושה צוואות ולענייני גירושין, עומדת בראש משרד עו"ד שחר הנחשב לאחד ממשרדי הבוטיק בצמרת משרדי עורכי הדין בישראל. המשרד שנוסד על ידה צמח והתפתח וכיום מעניק מגוון שירותים ובהם: דיני משפחה וירושות, ידועים בציבור, אפוטרופסות, ייפוי כוח מתקדם והסכמי ממון.

המשרד משתף פעולה עם צוות יועצים חיצוניים בתחום הכלכלה והאקטואריה על מנת להעניק שירות של מעטפת מלאה. עו"ד רחל שחר, הנחשבת לאוטוריטה בתחום דיני משפחה וירושה ניהלה מאז הסמכתה מאות תיקים סבוכים בתחום דיני המשפחה והירושה תוך ניסיון ראשון במעלה להביא את הצדדים לפתרונות ללא הגעה לכתליי בית המשפט.