בקשה למינוי לאפוטרופוס איך מגישים? טפסים להורדה-2020

תוכן עניינים

טופס בקשה למינוי אפוטרופוס צריך להיות מלווה בנימוקים מפורטים לסיבת הצורך במינוי אפוטרופוס.

בנוסף לכך, יש לפרט מי הם הילדים הנוספים של ההורה ומה עמדתם למינוי שלך.

יצויין כי עריכת ייפוי כוח מתמשך מבטלת לחלוטין את הצורך בהגשת בקשה למינוי אפוטרופוס. לקריאה אודות ייפוי כח מתמשך לחץ כאן

העובדות המובאת בתצהיר זה הינן רלבנטיות למקרה אחר ונועדו רק להתרשמות בלבד.

במשרד העבודה והרווחה הוכנו טפסים מיוחדים לצורך הגשת בקשה לאפוטרופסות.

להורדת טפסים לבקשה לאפוטרופסות  לחץ כאן

תצהיר לבקשה למינוי אפוטרופוס לדוגמא.doc

אני הח"מ, מר               הנושא ת.ז.              , לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר אמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת כדלהלן:
הנני עושה תצהירי זה בתמיכה לבקשה דחופה למינוי אפוטרופוס לגוף ולרכוש לאימי, הגב'               הנושאת ת.ז.               (להלן – "החסויה"), אשר מוגשת במסגרת הבקשה למינוי אפוטרופוס קבוע לגוף ולרכוש לחסויה המתנהלת בבית המשפט לענייני משפחה ב-               במסגרת תמ"ש   /               (להלן- "הבקשה העיקרית").
 1.       הנני בנה של החסויה, מודיע בזאת על הסכמתי להתמנות כאפוטרופוס על גופה ועל רכושה של החסויה.
 2.       החסויה הינה ילידת              . מזה כ-              משתכנת החסויה
ב-               (להלן- "בית ההורים").
 3.       על פי תעודה רופא של ד"ר              , החסויה אינה בת דעת ואינה מסוגלת לדאוג לענייניה בעצמה.
*** תעודת רופא ערוכה בידי ד"ר              , רופאת              , מצורפת כנספח "א" לבקשה.
 4.       בשל הצורך לבצע בחסויה טיפולים ובדיקות בדחיפות מירבית, מוגשת בקשה דחופה זו, למנות אותי כאפוטרופוס לגופה של החסויה. 
 5.       מינוי כאפוטרופוס על החסויה יהיה, בנסיבות העניין, לטובתה.
 6.       זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. 
                                                            חתימת המצהיר
                      אישור
אני הח"מ              , עו"ד מרחוב               ב-              מאשר/ת בזה כי ביום       הופיע בפני מר              הנושא ת.ז.               המוכר לי אישית ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות תצהירו דלעיל וחתם עליו בפני.

             , עו"ד

(מ.ר.              )

יש לאמת חתימה על כל תצהיר באמצעות עו"ד

מחפשים עו"ד לאימות חתימה על תצהיר? שירות של עריכה או אימות חתימה על תצהיר מסופק כשגרה במשרדה של עורך דין בקריית אונו אשר תספק לכם את השירות היעיל ביותר בזמן הקצר ביותר.

כיום בימי הקורונה ולנוכח החלטת לשכת עורכי הדין ניתן לחתום על תצהיר בפני עורך דין גם בטלפון תוך שהמילה תצהיר מתחלפת במילה הצהרה ולאחר מכן בסיום מצב החירום יש לבצע חתימה פנים מול פנים.

רחל שחר עו"ד ונוטריון 050-6914314

052-4616973

רחל רייצ'ל שחר ושות' – עורכי דין ונוטריון (2004) מומחים במתן פתרונות לסוגיות משפחה. המשרד מעסיק עורכי דין ונוטריונים בעלי ניסיון מעשי של עשרות שנים ומספק פתרונות יצירתיים ותוצאות יוצאות דופן.

0
כל הפתרונות במקום אחד
0
שנות ייצוג משפטי
% 0
נצחונות בתיקים
% 0
שקט נפשי
+ 0
לקוחות מרוצים
צרו קשר לקבלת ייעוץ ללא עלות