בקשה למינוי לאפוטרופוס איך מגישים? טפסים להורדה 2023

יצויין כי עריכת ייפוי כוח מתמשך מבטלת לחלוטין את הצורך בהגשת בקשה למינוי אפוטרופוס. לקריאה אודות ייפוי כח מתמשך לחץ כאן

העובדות המובאת בתצהיר זה הינן רלבנטיות למקרה אחר ונועדו רק להתרשמות בלבד.

במשרד העבודה והרווחה הוכנו טפסים מיוחדים לצורך הגשת בקשה לאפוטרופסות.

להורדת טפסים לבקשה לאפוטרופסות  לחץ כאן

עו

תצהיר לבקשה למינוי אפוטרופוס לדוגמא.doc

אני הח"מ, מר               הנושא ת.ז.              , לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר אמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת כדלהלן:
הנני עושה תצהירי זה בתמיכה לבקשה דחופה למינוי אפוטרופוס לגוף ולרכוש לאימי, הגב'               הנושאת ת.ז.               (להלן – "החסויה"), אשר מוגשת במסגרת הבקשה למינוי אפוטרופוס קבוע לגוף ולרכוש לחסויה המתנהלת בבית המשפט לענייני משפחה ב-               במסגרת תמ"ש   /               (להלן- "הבקשה העיקרית").
 1.       הנני בנה של החסויה, מודיע בזאת על הסכמתי להתמנות כאפוטרופוס על גופה ועל רכושה של החסויה.
 2.       החסויה הינה ילידת              . מזה כ-              משתכנת החסויה
ב-               (להלן- "בית ההורים").
 3.       על פי תעודה רופא של ד"ר              , החסויה אינה בת דעת ואינה מסוגלת לדאוג לענייניה בעצמה.
*** תעודת רופא ערוכה בידי ד"ר              , רופאת              , מצורפת כנספח "א" לבקשה.
 4.       בשל הצורך לבצע בחסויה טיפולים ובדיקות בדחיפות מירבית, מוגשת בקשה דחופה זו, למנות אותי כאפוטרופוס לגופה של החסויה. 
 5.       מינוי כאפוטרופוס על החסויה יהיה, בנסיבות העניין, לטובתה.
 6.       זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. 
                                                            חתימת המצהיר
                      אישור
אני הח"מ              , עו"ד מרחוב               ב-              מאשר/ת בזה כי ביום       הופיע בפני מר              הנושא ת.ז.               המוכר לי אישית ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות תצהירו דלעיל וחתם עליו בפני.

             , עו"ד

(מ.ר.              )

יש לאמת חתימה על כל תצהיר באמצעות עו"ד

מחפשים עו"ד לאימות חתימה על תצהיר? שירות של עריכה או אימות חתימה על תצהיר מסופק כשגרה במשרדה של עורך דין בקריית אונו אשר תספק לכם את השירות היעיל ביותר בזמן הקצר ביותר.

כיום בימי הקורונה ולנוכח החלטת לשכת עורכי הדין ניתן לחתום על תצהיר בפני עורך דין גם בטלפון תוך שהמילה תצהיר מתחלפת במילה הצהרה ולאחר מכן בסיום מצב החירום יש לבצע חתימה פנים מול פנים.

רחל שחר עו"ד ונוטריון 03-7949755

על מה עברנו במאמר זה
Recommended Firm Logo
עו
לקבלת ייעוץ פרטני דיסקרטי - השאירו פרטים, או חייגו למספר:
03-7949755
Picture of עורכת דין ונוטריון רחל (רייצ'ל) שחר
עורכת דין ונוטריון רחל (רייצ'ל) שחר

עו"ד למשפחה לירושה צוואות ולענייני גירושין, עומדת בראש משרד עו"ד שחר הנחשב לאחד ממשרדי הבוטיק בצמרת משרדי עורכי הדין בישראל. המשרד שנוסד על ידה צמח והתפתח וכיום מעניק מגוון שירותים ובהם: דיני משפחה וירושות, ידועים בציבור, אפוטרופסות, ייפוי כוח מתקדם והסכמי ממון.

המשרד משתף פעולה עם צוות יועצים חיצוניים בתחום הכלכלה והאקטואריה על מנת להעניק שירות של מעטפת מלאה. עו"ד רחל שחר, הנחשבת לאוטוריטה בתחום דיני משפחה וירושה ניהלה מאז הסמכתה מאות תיקים סבוכים בתחום דיני המשפחה והירושה תוך ניסיון ראשון במעלה להביא את הצדדים לפתרונות ללא הגעה לכתליי בית המשפט.