מהו עורך דין ירושה?מדריך מומלץ על ידי עורך דין: איך מקבלים העתק דיגיטלי מצו ירושה או צו קיום צוואה בלי לקום מהכסא | המדריך המלא על כל זכות המגיעה לכם | כל השאלות וכל התשובות

הסיפור הבא לקוח מאחד מפסקי הדין המפורסמים הנוגעים לתיקון וביטול של צו קיום צוואה. 


המנוח היה נשוי בחייו לשתי נשים , לאשתו הראשונה ממנה נולדו שני ילדים ולאשתו השנייה ממנה נולדו ארבעה ילדים. המנוח נפטר בשנת 1997 ואלמנתו נפטרה בשנת 2009. על פי הנטען ממש יום לפני מותו, בעודו מאושפז בבית החולים, הוא ציווה בעל פה את קרקעותיו לארבעת ילדיו מאשתו הראשונה ולאשתו הראשונה. העדים לעריכת הצוואה בעל פה היו עורך דינו ואשתו הראשונה.

עו

עורך דינו רשם זיכרון דברים מיום 24/7/1997 , עליו חתם יחד עם אשת המנוח, והגיש הזיכרון בצירוף רשימת הקרקעות, לרשם לענייני ירושה לצורך קיום הצוואה. ואכן בחודש דצמבר 1997 אושרה הצוואה שניתנה בבית החולים וניתן צו ירושה.

 1. שבע שנים לאחר מכן הגישה אשתו השנייה בקשה לביטול צו קיום הצוואה שנחתמה כאמור עוד בשנת 1997. לדברי אשתו השנייה רק בשנת 2010 כאשר התנהלה מול המוסד לביטוח לאומי בעניין קצבת הבטחת הכנסה ובירור נכסיה, הובא לידיעתה צו קיום הצוואה ותוכנו . האישה השנייה טענה כי ילדיו של המנוח מנישואין ראשונים הסתירו ממנה את העובדה שנערכה צוואה בעל פה ואת העובדה שהאבא הוריש בצוואה בעל פה קרקעות לילדיו מנישואין ראשונים.

האם ניתן לבטל צו קיום צוואה שבע שנים אחרי?

מצב משפטי:

 1. הליך של ביטול צו קיום צוואה מוסדר בסעיף 72 לחוק הירושה, התשכ"ה-1965, הקובע כדלקמן:
  "תיקון וביטול של צו ירושה ושל צו קיום (תיקון מס' 9) תשנ"ח-1998
  72(א) נתן רשם לענייני ירושה או בית משפט צו ירושה או צו קיום, רשאי כל אחד מהם, לגבי צווים שנתן, לפי בקשת מעוניין בדבר, לתקנם או לבטלם על סמך עובדות או טענות שלא היו בפניו בזמן מתן הצו; ואולם ראה רשם לענייני ירושה שלא להיזקק לעובדה או לטענה שהמבקש יכול היה להביאה לפני מתן הצו, או שיכול היה להביאה לאחר מכן ולא עשה כן בהזדמנות הסבירה הראשונה, יעביר את הבקשה לבית המשפט".
  תקנה 27 ג' סיפא לתקנות הירושה מורה כדלקמן:
  "….. בית-המשפט רשאי שלא להיזקק לעובדה או לטענה שהמבקש יכול היה להביאה לפניו לפני מתן הצו, או שיכול היה להביאה לאחר מכן ולא עשה כן בהזדמנות הסבירה הראשונה".
 2. הפסיקה קובעת שבדיון בבקשה לביטול צו קיום צוואה או ביטול צו קיום ירושה על בית המשפט לבחון את קיומם של שני תנאים מצטברים. הראשון, האם קיימת עובדה שלא הובאה בפני בית המשפט או הרשם טרם מתן הצו, או קיימת טענה שלא נטענה בפני בית המשפט בעת שנתן את הצו. במידה שהתשובה לשאלה זו חיובית, יש לתת את הדעת לשאלה האם במידה ואותה עובדה או טענה הייתה מובאת בפני בית המשפט קודם מתן הצו, היה בה כדי לגרום לקבלת צו שונה מזה שניתן. התנאי השני, האם ניתן היה להביא את הטענה הכלולה בבקשה לביטול או לתיקון הצו בפני בית המשפט קודם להגשת הבקשה לביטול הצו. במידה והמבקש לא עשה כן בהזדמנות הראשונה שהייתה לו, בדרך כלל ידחה בית המשפט את הבקשה, אם כי הוא אינו חייב לעשות כן ונתון לו שיקול דעת לקבל בקשה גם אם היא לא הוגשה על ידי המבקש בהזדמנות הסבירה הראשונה.

מהם הקריטריונים שבית המשפט מפעיל כאשר מבקשים ממנו לבטל צו קיום צוואה או צו קיום ירושה?

העלאת עובדות או טענות חדשות

תיקון וביטול של צו ירושה: כך תעשו זאת נכון

בית המשפט מפעיל שיקול הדעת כדי לדון בבקשות לתיקון צו ירושה או צו קיום צוואה אשר מובאים בפניו
אתם רוצים להגיש בקשה לתיקון צו קיום צוואה או צו ירושה מה הקריטריונים?
באופן כללי בהחלט ניתן לומר כי והכל בהתאם לנסיבות הספציפיות של כל תיק ותיק ואולם בפסיקה נקבעו אמות מידה לרבות
א. מידת האיחור בהגשת הבקשה ובהבאת העובדה והטענה החדשות לפני בית המשפט .
ב. מהו הסברו של המבקש לאיחור בהגשת הבקשה, ומהי מידת הסבירות או אי הסבירות של הסבר זה.
ג. האם בגלל האיחור נוצר קושי לברר את עובדות המקרה לאשורן, ובמיוחד, האם השהיית הגשת הבקשה מקשה על אחד הצדדים המעוניינים בעיזבון בהבאת חומר ראיות לפני בית המשפט לביסוס טענותיו.

מי שחתום על מסמך ידע על מה הוא חותם.

בית המשפט קובע לא בפעם הראשונה כי חזקה על מי שחתם על מסמך שהבין את תוכנו, ואם חתם מבלי להבין עליו לשאת בתוצאות מעשיו. החותם על מסמך מוחזק כמי שקרא אותו והבין את תוכנו. אדם החותם על מסמך בלא לדעת את תוכנו, לא ישמע בטענה שלא קרא את המסמך ולא ידע על מה הוא חותם. חזקה שחתם לאות הסכמתו, יהיה תוכן המסמך אשר יהיה.

שיהוי בהגשת בקשה לתיקון צו קיום צוואה או צו ירושה

בית המשפט קובע כי אם אדם ממתין ארבע שנים כדי לממש את זכותו ללא יסוד שבדין וללא סיבה מספקת אז הדבר ייחשב לשיהוי. בית המשפט אומר בדבריו: "גם אם אקבל את הטענה של המבקשת כי, היא ידעה על צו קיום הצוואה רק בשנת 2010 הרי מאותו זמן ועד להגשת הבקשה ב18/6/2014 עברו להן ארבע שנים עד שהיא נקטה בהליך לביטול צו קיום הצוואה, כאשר המבקשת לא הצביעה על טעם סביר ומוצדק לאיחור בהגשת הבקשה, והכל כפי שיפורט להלן. בבקשה , המבקשת לא הצביעה על כל טעם בעניין האיחור בהגשת הבקשה. בתצהיר טענה המבקשת כי ,היא לא הייתה יכולה לדעת על צו קום הצוואה ולא הייתה יכולה להגיש התנגדות בעקבות הסכסוך הבלתי פוסק בינה לבין בני המשפחה והאלימות הפיזית והמילולית שהופעלה נגדה עד שנאלצה לצאת למעון לנשים מוכות; וכן בעקבות מצבה הנפשי והכלכלי הקשה בית המשפט קובע שבגלל השינוי בהגשת הבקשה נגרם קושי לברר הבקשה.
מדובר בצוואה בעל פה אשר נערכה ביום 15/7/1997, כאשר אשתו של המנוח שהיא אימה של התובעת גב' ו' ז"ל הייתה עדה לצוואה זו. האם נפטרה ביום 14/11/2009. כך, בעטיו של האיחור בהגשת הבקשה ע"י המבקשת, נוצר קושי לברר את עובדות המקרה לישורן בפרט שאשת המנוח שהייתה עדה רלבנטית לצוואה נפטרה, ואיחור זה מקשה על המשיבים בהבאת חומר ראיות לפני ביהמ"ש לצורך הוכחת אמיתות הצוואה כך שחלק חשוב מהראיות שהיו בהישג ידם של המשיבים במועד הגשת בקשתם לקיום הצוואה, אינו עומד לרשותם היום.

בוצעו עסקאות במקרקעין בהסתמך על צו קיום הצוואה-

כאמור צו קיום הצוואה אחר עיזבון המנוח ניתן ביום 9/12/1997 . מעיון בנסחי הרישום של חלקות המקרקעין אשר היה בבעלות המנוח עולה כי צו קיום הצוואה נרשם בלשכת רישום המקרקעין עוד ביום 25/12/1997. נסחי הרישום צורפו לבקשה מס' 15 מיום 15/11/2017 אשר הוגשה ע"י ב"כ המבקשת לטענת המשיבים, הנהנים על פי הצוואה מכרו חלקים מהנכסים שקיבלו מעיזבון אביהם המנוח לצדדים שלישיים ומסרו את החזקה באותם נכסים לקונים; הקונים שילמו התמורה במלואה , דווחו על העסקה לשלטונות המס וחלקם רשמו את זכויותיהם הקנייניות בנכסים על שמם,. המשיבים לא צירפו כל מסמך המעיד על המכירה הנטענת , אך ב"כ המבקשת הגיש הודעה לתיק ביום 21/11/2017 ובה מציין כי המשיבים כבר מכרו חלק מהקרקעות אשר נרשמו על שמם. כמו כן בהודעה אשר הגיש ב"כ המבקשת לתיק ביום 15/11/2017 אליה צירף העתק מנסחי הרישום מלשכת רישום המקרקעין עולה כי, אכן המשיבים מכרו חלק מהקרקעות לצדדי ג', כך לדוגמא המשיבים 1,2,3,ו-5 מכרו חלק מהקרקע בחלקה X למר Xביום 11/10/2000 ועסקת המכר הושלמה ונרשמה על שם הקונה בלשכת רישום המקרקעין.

צוואת שכיב מרע-עו"ד להגשת התנגדות לצוואה

סעיף 23 לחוק הירושה, התשכ"ה- 1965 (להלן: "חוק הירושה") קובע תנאיה של צוואה בעל פה:
"(א) שכיב-מרע וכן מי שרואה עצמו, בנסיבות המצדיקות זאת, מול פני המוות, רשאי לצוות בעל פה בפני שני עדים השומעים לשונו.
(ב) דברי המצווה, בציון היום והנסיבות לעשיית הצוואה, יירשמו בזכרון-דברים שייחתם בידי שני העדים ויופקד על ידיהם אצל רשם לענייני ירושה; רישום, חתימה והפקדה כאמור ייעשו ככל האפשר בסמוך לאחר שניתן לעשותם.
(ג) צוואה בעל פה בטלה כבור חודש ימים לאחר שחלפו הנסיבות שהצדיקו עשייתה והמצווה עודנו בחיים."

לצורך מתן תוקף לצוואה שבעל פה, יש לעמוד בחמש דרישות צורניות אותן קבע המחוקק:
א. על הטוען לקיום הצוואה להוכיח כי המצווה היה במצב של "שכיב מרע" או כמי שרואה עצמו מול פני המוות.
ב. אמירת דברי הצוואה תעשה בפני שני עדים המבינים את שפת המצווה- "השומעים לשונו".
ג. דברי המצווה יירשמו בזיכרון דברים ע"י העדים שיחתמו עליו.
ד. זיכרון הדברים יופקד אצל הרשם לענייני ירושה.
ה. על הרישום, החתימה וההפקדה להיעשות ככל האפשר בסמוך לאחר שניתן לעשותם.
ו. הפסיקה הוסיפה דרישה שישית בסיסית הנדרשת גם ביחס ליתר סוגי הצוואות, והיא- הוכחת גמירות דעתו של המצווה.
יישום התנאי : "שכיב מרע וכן מי שרואה עצמו בנסיבות המצדיקות זאת, מול פני המוות"
מדובר בשני מצבים אפשריים, כאשר די שהמצווה יהיה באחד מהם .

קיום צוואה בעל פה איך עושים זאת?

 1. המושג " שכיב מרע " לא הוגדר בחוק, והוא נקלט מהמשפט העברי. הגדרת הרמב"ם למושג שכיב מרע היא " החולה שתשש כוח כל גופו וכשל כוחו מחמת החולי עד שאינו יכול להלך על רגלו בשוק והרי הוא נופל על המיטה – הוא הנקרא שכיב מרע " . הפרשנות שנתנה הפסיקה למושג " שכיב מרע " הינה פרשנות מצמצמת המבחינה בין אדם חולה, אפילו במחלה קשה- המסוגל ללכת ולתפקד, ובעת הצורך- לדאוג לעריכת צוואה בכתב, בין בכתב ידו ובין בחתימתו על צוואה בנוכחות שני עדים , לבין אדם השוכב על ערש דווי, במחלה שאינו יכול לקום ממנה עוד, אינו מתפקד, ואין בכוחו וביכולתו לטפל בענייניו , כולל עריכת צוואה בכתב. ראה לעניין זה בע"ז (י-ם) 185/96 כהן נ' עיזבון המנוח רחמים כהן ואח' (פורסם בתקדין ) (1996).
  אדם חולה, ואפילו במחלה קשה, המסוגל ללכת ולתפקד ובעת הצורך לדאוג לעריכת צוואה בכתב יד או בעדים אינו "שכיב מרע", כמשמעות מונח זה

דרישת רישום זיכרון הדברים בצוואה בעל פה והפקדתו אצל הרשם-

 1. דברי המצווה המנוח מיום 15/7/1997 נרשמו בהתאם לזיכרון הדברים אשר נערך ע"י עו"ד חליל עאוני בשפה הערבית , הזיכרון נחתם ע"י עו"ד עאוני ואשתו של המנוח גב' ו' ז"ל ביום 24/7/1997 ,והזיכרון הופקד אצל הרשם לענייני ירושה סמוך לאחר מכן.
  אין בפני תיעוד למועד המדויק בו הופקד הזיכרון אצל רשם הירושה , אך מתיק הירושה עולה כי תשובה מטעם ב"כ היועמ"ש נשלחה לעו"ד עאוני ביום 12/10/1997 ( מוצג נ/3) וצו הירושה וצו קיום הצוואה ניתן ביום 9/12/1997 ,ומזה ניתן להסיק כי הזיכרון הופקד סמוך לעריכת הצוואה והפטירה.
 2. מעיון בזיכרון הדברים עולה כי הוא כולל תיעוד מלא ומפורט לכל מה שהתרחש לרבות כל הפרטים המהותיים בעניין נסיבות עריכת הצוואה ופרטיה : מתי הגיע העו"ד לבית החולים השעה, , מי היה נוכח , השתלשלות העניינים ודברי המצווה .
  טענת ב"כ המבקשת בסיכומים כנגד זיכרון הדברים אין לה שום בסיס עובדתי או משפטי.

זיכרון דברים לצוואה בעל פה של שכיב מרע-דוגמא מהחיים

זיכרון דברים
(צוואה בעל פה)

 1. ביום שלשי 15/7/1007 , בשעה 18:50 בערב הגעתי לבקר את המנוח נושא ת.ז… מכפר לשעבר, בבית חולים Xוזאת בהתאם לבקשתו להכין לו צוואה.
 2. בעת שהגעתי לבית החולים, ישבתי על כיסא ליד המנוח שהיה במיטתו ,ואחרי שניהלתי איתו שיחה הסתבר לי כי הוא צלול בדעתו , ומודע לדבריו ולרצונותיו , ובנוכחות אשתו גב' ו' ג' ת.ז… מתושבי Xציווה המנוח כל נכסיו וזכויותיו ברשימת הנכסים המצורפת אשר קראתי אותה אחד אחד בפני המנוח לחמשת ילדיו בחלקים שווים: Xת.ז…., Xת.ז…., Xת.ז….,X ת.ז… , X ת.ז. …
 3. כמו כן אני ובנוכחות אשתו אשר ישבה לידי וליד המנוח ושמעה את כל מה שאמר בעלה המנוח שאלתי את המנוח אם הוא רוצה לצוות לאשתו או לילדיו האחרים משהו, השיבה האישה כי אינה רוצה שום דבר והוא השיב שהוא מצווה לחמשת ילדיו הנ"ל בלבד.
 4. באותו רגע נכנסו האחיות לחדר ונאלצתי אני וכל הנוכחים לעזוב את החדר למספר דקות וחזרנו שוב.
 5. אחרי זה שאלתי המנוח מה הוא רוצה לצוות לילדיו והשיב לי כי יש רשימה עם מספר החלקות וגושים , ובאותו רגע הציג לי אחד הילדים בשם Xת.ז…. רשימה שהייתה ברשותו ואז אני קראתי את כל הרשימה והפרטים שבה למנוח והוא השיב לי שהוא כן מצווה החלקות האלה בלבד.
 6. באותו רגע נכחו בחדר ילדיו הנהנים על פי הצוואה, ואחרי שביקשתי מהם לעזוב את החדר התחלתי בנוכחות אשתו "ו'" לחזור על פרטי הצוואה למנוח אך נוכחות המבקרים מנעה ממני לחזור על כל הפרטים.
 7. בעת שדיברתי עם המנוח רשמתי אני עו"ד עאוני חליל טיוטה לצוואה המצורפת בזאת ,בתקווה לחזור למחרת היום להחתים אותו על הצוואה אך הגורל היה יותר מהיר והמנוח נפטר מספר שעות מעט לאחר שעזבתי ,לפני שהספיק לחתום על הצוואה.
  הצהרה
  אני הח"מ עו"ד עאוני חליל ת.ז. …
  גב' ו' תז….
  מצהירים ומעידים בזה ומאשרים שכל מה שנאמר בצוואה הנ"ל הוא נכון ומתאים למה שקרה בפועל ונאמר ע"י המנוח ת.ז…. והתרשמנו כי המצווה היה צלול בדעתו ומסר צוואתו מרצונו הטוב המלא והחופשי בלי כפייה ולחץ מאף אחד.
  חתית העדים – עו"ד עאוני חליל———-
  ו' ————–".

בפסק הדין הארוך והמעניין שהבאנו בפניכם ניתן ללמוד מספר דברים חשובים:

ראשית יש להתייעץ מיידית עם עו"ד לענייני ירושה אם יש ספק בעניין צוואה ולא לחכות שכן המתנה יכולה לגרום נזק להליך.
שנית, אם מגישים התנגדות לצוואה שלא במועד יש לספק הסבר סביר ומשמעותי לסיבה מדוע יש איחור בהגשת התנגדות לצוואה או לבקשה למתן צו ירושה.
במצב שבו עורכים צוואה בעל פה קיימת חשיבות עליונה שעו"ד ירושות וצוואות יהיה נוכח בעת שהאדם עורך את הצוואה בעל פה.
קיימת חשיבות עליונה לתעד כל פרט בהליך ההתנגדות לצו קיום צוואה או התנגדות לצו ירושה שכן ללא תיעוד יקשה עליכם להצליח בתיק.

אז כמה עולה תיקון וביטול של צו ירושה ושל צו קיום צוואה? כפי שאתם רואים הדבר תלוי בהחלט במורכבות התיק ולעיתים עורכי דין רבים יסכימו לעבוד על בסיס אחוזים דבר אשר יסייע לכם מאוד במימון ההליך.

על מה עברנו במאמר זה
Recommended Firm Logo
עו
לקבלת ייעוץ פרטני דיסקרטי - השאירו פרטים, או חייגו למספר:
03-7949755
Picture of עורכת דין ונוטריון רחל (רייצ'ל) שחר
עורכת דין ונוטריון רחל (רייצ'ל) שחר

עו"ד למשפחה לירושה צוואות ולענייני גירושין, עומדת בראש משרד עו"ד שחר הנחשב לאחד ממשרדי הבוטיק בצמרת משרדי עורכי הדין בישראל. המשרד שנוסד על ידה צמח והתפתח וכיום מעניק מגוון שירותים ובהם: דיני משפחה וירושות, ידועים בציבור, אפוטרופסות, ייפוי כוח מתקדם והסכמי ממון.

המשרד משתף פעולה עם צוות יועצים חיצוניים בתחום הכלכלה והאקטואריה על מנת להעניק שירות של מעטפת מלאה. עו"ד רחל שחר, הנחשבת לאוטוריטה בתחום דיני משפחה וירושה ניהלה מאז הסמכתה מאות תיקים סבוכים בתחום דיני המשפחה והירושה תוך ניסיון ראשון במעלה להביא את הצדדים לפתרונות ללא הגעה לכתליי בית המשפט.