מה זה איזון משאבים ואיך עושים זאת בדרך מהירה קלה פשוטה ומשתלמת?

הסדר איזון משאבים במדינת ישראל מה זה ואיך עושים?

הסדר איזון משאבים הוא הסדר הקובע את אופן חלוקת הרכוש בין בני זוג נשואים עם פקיעת נישואיהם.

פקיעת נישואין הוא ביטוי משפטי שמשמעותו סיום הנישואין עקב גירושין או מוות של אחד מבני הזוג.

על פי ההסדר, עם פקיעת הנישואין מחולק שוויו של כלל הרכוש בין בני הזוג באופן שווה, אלא אם בית המשפט הורה אחרת

באיזון משאבים מחלקים את כל הרכוש שנצבר חצי חצי אלא אם בית המשפט הורה אחרת.

ההסדר חל על בני זוג שנישאו לאחר יום 01.01.1974 ולא הסכימו ביניהם אחרת בהסכם ממון או בהסכם גירושין

על פי ההסדר, במהלך הנישואין, שומר כל אחד מבני זוג על זכויותיו ברכושו שלו, והשיתוף בין בני הזוג מתרחש רק עם פקיעת הנישואין.

במועד ביצוע ההסדר, מתבצעת הערכת שווי לנכסיהם של בני הזוג (נכסים משותפים ונכסים השייכים לכל אחד לחוד).

הערכת שווי זו מתבצעת על ידי אקטואר מוסמך אשר בודקת את כל הזכויות והחובות ומאזן את כל משאבי בני הזוג.

נכסי בני הזוג מחולקים ביניהם שווה בשווה, כך שאם קיים הפרש לטובת אחד מבני הזוג, הוא ישלם לבן הזוג השני את גובה ההפרש, באמצעות מתן זכויות בנכס או תשלום כספי.

למרות האמור לעיל, בית המשפט יכול להורות כי נכסי בני הזוג לא יחולקו ביניהם שווה בשווה, אלא באופן אחר, אם קיימות נסיבות מיוחדות המצדיקות חלוקה לא שוויונית

כך למשל אם בעל השתמש בכספים משותפים לצורך הימורים, הסכם שהוא השתמש להימורים יקוזז מחלקו בנכסים המשותפים.

ישנם נכסים שאינם נכללים בהסדר איזון המשאבים, ובמועד הפרידה בן הזוג שהם שייכים לו בלבד לא יידרש לחלוק בהם עם בן הזוג השני או לשלם הפרשי איזון בגינם.

כך למשל נכסים שהיגעו לאחד מבני הזוג בירושה אינם נכללים באיזון משאבים.

עם זאת, בן הזוג השני יכול לנסות ולהוכיח כי התקיים שיתוף בנכסים אלה, או שהתקיימו נסיבות המצדיקות סטייה מחלוקה שוויונית.

כך למשל אם כספי הירושה נכנסו לחשבון המשותף למשך הרבה שנים והשתמשו בהם לא ניתן לקבלם חזרה.

נכסים שהסדר איזון המשאבים חל עליהם

הסדר איזון המשאבים חל על הנכסים שבבעלות כל אחד מבני הזוג, למעט נכסים שההסדר אינו חל עליהם, כמפורט בהמשך, ועל נכסים השייכים לשני בני הזוג במשותף, שנצברו מתחילת הנישואים ועד למועד שבו הסתיימה המערכת הזוגית בין בני הזוג.

נכסים אלה יכולים להיות נכסי מקרקעין, חסכונות, ניירות ערך, כלי רכב וכדומה.

אם מדובר בזכויות עתידיות כגון פנסיה, ביטוח מנהלים, פיצויי פרישה, קרנות השתלמות, קופות תגמולים – השיתוף בנכסים אלה יחול רק לגבי הכספים שנצברו בהם בתקופה שבה ניהלו בני הזוג חיי שיתוף.

השיתוף בזכויות העתידיות של בן הזוג השני היא סוגיה חשובה ביותר המכונה גם נכסי קרייירה ואין ספק שבעניין זה נדרשת פנייה לעורך דין דיני משפחה .

רכוש שהגיע לידי אחד מבני הזוג במהלך הנישואין ייחשב ברוב הפעמים כרכוש משותף, גם אם נרשם על שם אחד הצדדים בלבד, למעט במקרים שיתוארו בפסקה הבאה.

נכסים שהסדר איזון משאבים אינו חל עליהם

הסדר איזון המשאבים לא יחול על כל אחד מהנכסים הבאים:

נכסים שהוסכם בין הצדדים בכתב (לא בהכרח בהסכם ממון) כי לא יהיו משותפים.

כספי גמלה המגיעים לאחד מבני הזוג מהמוסד לביטוח לאומי.

פיצוי כספי שנפסק או מגיע על-פי חוק לאחד מבני הזוג בשל נזקי גוף או מוות.

הנכסים הבאים, במקרה שלא היתה כוונה לשתף בהם את בן הזוג השני:

נכסים שהיו בבעלות כל אחד מבני הזוג לפני הנישואין ונשארו בבעלותו במהלך הנישואין

כספי ירושה אינם נכללים בגדר איזון משאבים

נכסים שהתקבלו במתנה במהלך הנישואין

יחד עם זאת אם יש דירה מלפני  הנישואין ששני בני הזוג הפגינו אליה יחס שהיא משותפת בית המשפט יכול להכריע כי היא אכן משותפת.

איך בודקים זאת?

מספר סימנים חשובים

אם אחד מבני הזוג רכש דירה לפני הנישואין והשכיר אותה, אך הכניס את הכספים לחשבון המשותף זה סימן שהוא רואה בדירה כדירה משותפת לצדדים.

אם שני הצדדים השקיעו כסף בשיפוץ הדירה או הרחיבו אותה יחד אן השתתפו בפרוייקט תמא 38.

נאם בני הזוג התגוררו בה מאז הנישואים משך שנים ארוכות מבלי שנחתם הסכם ממון

אם בני הזוג הציגו את עצמם כבעלים במשותף של הדירה.

אם בן הזוג השני מכר דירה אחרת ווהשקיע כספיו בדירה הזו.

ועוד מגוון רחב של דוגמאות.

אלו רק חלק מהדוגמאות.

הדרך הטובה ביותר לשמור על נכסים מלפני הנושאין היא עריכת הסכם ממון.

כתבתנו כאן מאמר על דרכים לשמירה על הדירה מלפני הנישואין.

נכסים שהסדר איזון משאבים אינו חל עליהם, יישארו בבעלותו של אותו בן-זוג לאחר הפרידה, ובית המשפט לא יעריך את שווים לצורך חלוקת הרכוש.

עם זאת, כל אחד מבני הזוג יכול לפנות לבית המשפט ולהוכיח כי קיימות נסיבות מיוחדות המצדיקות לכלול באיזון המשאבים גם נכסים שהסדר איזון המשאבים לא חל עליהם

דירת מגורים – בפסקי דין רבים מחשיבים דירת מגורים כנכס משותף, גם אם נרכשה על ידי אחד מבני הזוג לפני הנישואין ונרשמה על שמו בלבד, ובית המשפט מקל יחסית על מי שמבקש לטעון כי קיימות נסיבות מיוחדות המצדיקות לכלול את דירת המגורים בהסדר.

איך עושים הסדר איזון משאבים?

ברוב המקרים, הסדר איזון המשאבים נערך לאחר פקיעת הנישואין, כלומר לאחר מתן הגט

יש לבצע הערכת שווי לנכסי בני הזוג כולל פנסיות קרנות השתלמות קופות גמל ועוד

הערכת השווי נעשית לרוב בעזרת רואה חשבון או אקטואר הליך זה של הערכת שוווי קרוי היוון נכסי בני הזוג לצורך איזון משאבים.

משווי הנכסים של כל אחד מבני הזוג שההסדר חל עליהם, יש לנכות את סכום החובות המגיעים ממנו.

איזון משאבים ייערך גם על חובות.

מסך כל הזכויות שיש לבני הזוג יש לנכות את החובות.

אם שווי נכסיו של בן זוג אחד עולה על שווי נכסי בן הזוג השני, חייב האחד לתת לשני את מחצית ההפרש – בכסף או בשווה כסף

כלומר, בן הזוג יכול לשלם לבן הזוג השני סכום כספי, או להעביר אליו נכס מנכסיו באותו הסכום.

בסופו של האיזון, נכסי בני הזוג יחולקו ביניהם באופן שווה באמצעות חלוקת הנכסים עצמם או על-ידי ביצוע תשלומי איזון, אלא אם התקיימו נסיבות מיוחדות המצדיקות לבצע חלוקת משאבים לא שוויונית.

הקדמת מועד ביצוע הסדר איזון משאבים-ניתן לחלק את כספי הפנסיה גם לפני שהנישואין הסתיימו פורמאלית בכל אחד מהמקרים הבאים:
בין הצדדים קיים משבר מהותי וברור מנקודה זו שהגט הוא אקט פורמלי לחלוטין ולמעשה אין סיכוי לאחות את חיי הנישואין.
בני הזוג חיים בנפרד במשך 9 חודשים לפחות
גם באחד מהמקרים שבו חלפה שנה מהיום שנפתח בו אחד מההליכים הבאים:
הליך שנועד לסיים את הנישואין (כולל בקשה לגירושין, בקשה לביטול נישואין וכדומה, בהתאם לדין החל על בני הזוג).
הליך בנוגע לרכוש בני הזוג (כולל בקשה לפירוק שיתוף, בקשה להצהיר על זכויות בנכס, בקשה לביצוע איזון משאבים או תביעה לחלוקת רכוש).
במקרים של אלימות במשפחה ניתן לקצר מועדים אלה בתי המשפט רשאים להורות על חלוקת הרכוש המשותף הרשום על שמותיהם של שני בני הזוג ביחד, בלי קשר למתן הגט.
אנחנו כאן כדי לעזור בכל השאלות של איזון משאבים עם כספי ירושה או פנסיה תקציבית 052-4616973
זכרו פנייה לעורך דין משפחה מוקדם ככל האפשר תשפר את מצבכם משמעותית

הקדמת מועד ביצוע הסדר איזון משאבים-ניתן לחלק את כספי הפנסיה גם לפני שהנישואין הסתיימו פורמאלית בכל אחד מהמקרים הבאים:

בין הצדדים קיים משבר מהותי וברור מנקודה זו שהגא הוא אקט םורמלי לחלוטין ולמעשה אין סיכוי לאחות את חיי הניושאין.

בני הזוג חיים בנפרד במשך 9 חודשים לפחות

וגם באחד מהמקרים שבו חלפה שנה מהיום שנפתח בו אחד מההליכים הבאים:

הליך שנועד לסיים את הנישואין (כולל בקשה לגירושין, בקשה לביטול נישואין וכדומה, בהתאם לדין החל על בני הזוג).

הליך בנוגע לרכוש בני הזוג (כולל בקשה לפירוק שיתוף, בקשה להצהיר על זכויות בנכס, בקשה לביצוע איזון משאבים או תביעה לחלוקת רכוש).

במקרים של אלימות במשפחה ניתן לקצר מועדים אלה בתי המשפט רשאים להורות על חלוקת הרכוש המשותף הרשום על שמותיהם של שני בני הזוג ביחד, בלי קשר למתן הגט.

חריגה מהסדר איזון המשאבים

לבית המשפט יש סמכות להורות כי חלוקת הנכסים בין בני הזוג לא תהיה באופן שוויוני.

במסגרת סמכות זו בית המשפט יכול להכליל באיזון המשאבים גם נכסים שהסדר איזון משאבים אינו חל עליהם, או להחליט על חלוקה שאינה שוויונית.

כך לדוגמא יכול לקרות כאשר בין שני הצדדים קיים פער משמעותי ביכולת ההשתכרות.

יכולת ההשתכרות ופוטנציאל ההשתכרות של אחד מבני הזוג גבוהים באופן קיצוני מיכולת ההשתכרות ופוטנציאל ההשתכרות של בן הזוג השני (ניסיון מקצועי, נכסי קריירה, מוניטין וכד').

או במקרה בו אחד מבני הזוג הבריח נכסים או הסתיר הכנסות, ובן הזוג יודע להוכיח זאת באמצעות חוקר פרטי למשל.

אחד מבני הזוג השתמש בכספים משותפים של שניהם למטרות שאינן חוקיות או להימורים, מבלי שהצד השני ידע או הסכים לכך.

גם במקרה של אלימות  פיזית ונפשית, לאורך זמן, כלפי בן הזוג השני יכול בית המשפט להורות על איזון משאבים לא שויוני..

צרו קשר היום לקבלת ייעוץ ללא התחייבות

על מה עברנו במאמר זה